കാലവർഷം: കേരളത്തിൽ ഈ വർഷം മഴ കുറയുമെന്ന് IMD

കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ കാലവർഷം സാധാരണയിലും കുറയുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് (IMD).
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ പുതുക്കിയ മൺസൂൺ ( ജൂൺ – സെപ്റ്റംബർ ) പ്രവചന പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ സാധാരണയിൽ കുറവ് മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയെന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രവചന പ്രകാരം ജൂൺ മാസത്തിലും കേരളത്തിൽ സാധാരണയിൽ കുറവ് ലഭിക്കാനുള്ള സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്.
കാലവർഷം ഔദ്യോഗികമായി കേരളം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് കർണാടകയിൽ പ്രവേശിചിച്ചതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കേരളത്തിൽ മഴ കുറയുമെങ്കിലും തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സാധാരണ തോതിലോ അതിൽ കൂടുതലോ മഴ ലഭിക്കും എന്നാണ് പ്രവചനം. മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ മഴ സാധാരണയേക്കാൾ കൂടും. ഒഡിഷ, ബംഗാൾ, കേരളം, വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മഴ കുറയുക എന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പറയുന്നത്.

Leave a Comment