ഇന്നും തെക്ക്, മധ്യ, വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ ലഭിച്ചു, എവിടെയെല്ലാം എത്രയെന്ന് അറിയാം

കേരളത്തിൽ ഇന്നും ഇന്നലത്തെയത്ര ശക്തിയില്ലെങ്കിലും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ലഭിച്ചു. തെക്കൻ കേരളത്തിനു പുറമെ വടക്കൻ ജില്ലകളിലും ഇന്ന് മഴയുണ്ടായിരുന്നു. കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവ് കൂടുതൽ. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ എ.ഡബ്ലു.എസ് കണക്ക് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ആറു മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൂഞ്ഞാറിലാണ്. ഇവിടെ 2.75 സെ.മി മഴ ലഭിച്ചു. പത്തനംതിട്ടയിലെ ഉളനാട്ടിൽ 2.5 സെമി മഴ ലഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത്, 2.5 ഉം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ 5.5 എം.എം മഴ ലഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പിരിപ്പൻകോട് 8.5 എം.എം മഴ ലഭിച്ചു.

മധ്യകേരളത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നേര്യമംഗലത്ത് 13 എം.എം മഴ ലഭിച്ചു. കൂത്താട്ടുകുളം 4.5, തൊടുപുഴ 5.5 എം.എം മഴ പെയ്തു.

വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ മഴ വയനാട് പടിഞ്ഞാറത്തറയിലാണ്. 8.5 എം.എം ആണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ലഭിച്ച മഴ. നിലമ്പൂരിലും കോഴിക്കോട് ഉറുമിയിലും 0.5 എം.എം ഉം, കക്കയത്ത് 2 എം.എം, കണ്ണൂർ അയ്യകുന്നിൽ 3 എം.എം മഴയും ലഭിച്ചു.

നാളെ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതറിന്റെ നിരീക്ഷണം.

Leave a Comment