ഇരട്ട ന്യൂനമർദങ്ങൾ കേരളത്തെ ബാധിക്കില്ല; സാധാരണ മഴ നൽകും

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലും രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ കേരളത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ല. അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഒമാന് തീരം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ദുർബലപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ ന്യൂനമർദ്ദം ഇനി കേരളത്തിലോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലോ മഴ നൽകാൻ സാധ്യതയില്ല. മന്ദൂസ്
ചുഴലിക്കാട്ടിന്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ് അറബിക്കടലിൽ എത്തി വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടു ന്യൂനമർദമായത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെ വിഡിയോ കാണുക.

Share this post

It is the editorial division of Metbeat Weather, the only private weather agency in Kerala. The desk consists of expert meteorologists and Senior Journalists. It has been operational since 2020.

Leave a Comment