ഇരട്ട ന്യൂനമർദങ്ങൾ കേരളത്തെ ബാധിക്കില്ല; സാധാരണ മഴ നൽകും

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലും രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ കേരളത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ല. അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഒമാന് തീരം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ദുർബലപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ ന്യൂനമർദ്ദം ഇനി കേരളത്തിലോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലോ മഴ നൽകാൻ സാധ്യതയില്ല. മന്ദൂസ്
ചുഴലിക്കാട്ടിന്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ് അറബിക്കടലിൽ എത്തി വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടു ന്യൂനമർദമായത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെ വിഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment