മലപ്പുറത്ത് കൃഷിയിടത്തിൽ കസാവ ഡ്രോൺ പരീക്ഷിച്ചു

മലപ്പുറം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലിപ്പറമ്പ് ആനമങ്ങാട് മരച്ചീനി കൃഷിയിൽ സൂക്ഷ്മ മൂലകം തളിക്കാൻ ഡ്രോൺ ഉപയാഗിച്ചു. കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കസാവ സ്പെഷ്യൽ മൈക്രോണോൾ ആണ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുൻ നിര പ്രദർശനത്തിൽ 6 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് തളിചത്. കിഴങ്ങിൻെറ ഗുണനിലവാരവും കീട രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കസാവ സ്പെഷ്യൽ സഹായിക്കും. ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അഫ്സൽ drone പറത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഡോ. ജസ്ന,ഡോ. നാജിത, കൃഷി ഓഫീസർ റജീന തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.

Leave a Comment