മലപ്പുറത്ത് കൃഷിയിടത്തിൽ കസാവ ഡ്രോൺ പരീക്ഷിച്ചു

മലപ്പുറം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലിപ്പറമ്പ് ആനമങ്ങാട് മരച്ചീനി കൃഷിയിൽ സൂക്ഷ്മ മൂലകം തളിക്കാൻ ഡ്രോൺ ഉപയാഗിച്ചു. കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത …

Read more