ഇന്ന് ആകാശം ഭാഗിക മേഘാവൃതം ; ചാറ്റൽ മഴ സാധ്യത, വായു നിലവാരം മെച്ചപ്പെടും | Delhi Weather

ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ ആകാശത്തിനും ചാറ്റൽ മഴയ്ക്കും സാധ്യത. വായു നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടും.

കൂടിയ താപനില

ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി:37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, റിഡ്ജ്: 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ലോധി: 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, പാലം: 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, സഫ്ദർജങ്: 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്

കുറഞ്ഞ താപനില

ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി: 21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, റിഡ്ജ്: 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ലോധി: 21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, പാലം: 23 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, സഫ്ദർജങ്: 21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്,

വായുനിലവാരം
മിതമായത് (എ.ക്യു.ഐ. 150-നും 200-നും ഇടയിൽ)

Share this post

It is the editorial division of Metbeat Weather, the only private weather agency in Kerala. The desk consists of expert meteorologists and Senior Journalists. It has been operational since 2020.

Leave a Comment