കുവൈത്തിൽ ഈ വർഷം ലഭിച്ചത് പ്രതിദിന റെക്കോഡ് മഴ

കുവൈത്തിൽ ഈ വർഷം പെയ്തത് റെക്കോർഡ് മഴ. 106 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഈ വർഷം രാജ്യത്ത് ലഭിച്ചതെന്ന് അൽ ഉജൈരി സയന്റിഫിക് സെന്റർ അറിയിച്ചു.

നേരത്തെ കനത്ത മഴ പെയ്ത 1934, 1997, 2013,2018 വർഷങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ വർഷത്തെ മഴയെന്ന് ഉജൈരി സയന്റിഫിക് സെന്റർ ഡയരക്ടർ ജനറൽ യൂസഫ് അൽ ഉജൈരി പറഞ്ഞു.

Share this post

Editorial Desk at metbeatnews.com, This is Team of Meteorologists and Senior Weather Journalist and Experts. Metbeat Weather The Only Pvt. Weather Firm In Kerala Since 2020

Leave a Comment