ആഗോള താപനം മുന്നോട്ട് തന്നെ, കടലേറ്റം തുടരുന്നു, കേരളത്തെയും കടലെടുക്കുമോ?

Recent Visitors: 3 കാലവാസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്ന പ്രതിഭാസം കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരദേശ നഗരങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകും. യു.എൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന World …

Read more