കുവൈത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്കും അനുമതി

കുവൈത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്കും അനുമതി

കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പ്രവാസികൾക്ക് വ്യവസ്ഥകളോടെ പാർട്ട്-ടൈം വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 2024 ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ ഇത്തരം പെർമിറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കുവൈത്ത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഓഫ് മാൻപവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പ്രവാസികൾക്ക് വ്യവസ്ഥകളോടെ പാർട്ട്-ടൈം തൊഴിലെടുക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നത് കുവൈത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ്. കുവൈത്ത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഓഫ് മാൻപവറിന് കീഴിലുള്ള സഹേൽ ആപ്പ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഇത്തരം വർക് പെർമിറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നത്.

കുവൈത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പ്രവാസികൾക്ക് വ്യവസ്ഥകളോടെ പാർട്ട്-ടൈം തൊഴിലെടുക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കുവൈത്ത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻപവർ 2023 ഡിസംബർ 28-ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

Metbeat Career News

Share this post

Editorial Desk at metbeatnews.com, This is Team of Meteorologists and Senior Weather Journalist and Experts. Metbeat Weather The Only Pvt. Weather Firm In Kerala Since 2020

Leave a Comment