കോഴിക്കോട്ട് കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞ് കുളം പോലെയായി

കോഴിക്കോട് നൈംനാംവളപ്പ് കോതി ബീച്ചിനടുത്ത് കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞു. ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. അപൂർവമായാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസി സുബൈർ നൈനാംവളപ്പ് പറഞ്ഞു.

കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞ് കുളം പോലെ കുളം പോലെ കെട്ടിനിൽക്കുകയാണ്. തിരകളോ മറ്റോ ഈ ഭാഗത്തില്ല. കടൽ നിശ്ചലമാണെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ചെളിയും മാലിന്യങ്ങളും അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുമുണ്ട്. സമീപകാലത്തൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞിട്ടില്ല.

Share this post

Editorial Desk at metbeatnews.com, This is Team of Meteorologists and Senior Weather Journalist and Experts. Metbeat Weather The Only Pvt. Weather Firm In Kerala Since 2020

Leave a Comment