കേരളത്തിൽ ഇന്നു വരെ 22 ശതമാനം മഴക്കുറവ്

കേരളത്തിൽ ഇന്നു വരെ 22 ശതമാനം മഴക്കുറവ്. ഇതുവരെ 1342 എം.എം മഴ ലഭിക്കേണ്ടതിനു പകരം 1049.2 എം.എം മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. കാസർകോട് (-14), പാലക്കാട് (-16), തൃശൂർ (-19), വയനാട് (-12) ജില്ലകളിൽ സാധാരണ തോതിൽ മഴ ലഭിച്ചു. മറ്റു ജില്ലകളിലെല്ലാം ഇപ്പോഴും മഴക്കുറവാണ്. ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് വരെയുള്ള കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്.
ആലപ്പുഴയിൽ -34 ഉം, കണ്ണൂരിൽ -20 ഉം എറണാകുളത്ത് -23 ഉം ഇടുക്കിയിൽ -29 ഉം കൊല്ലം -29 ഉം കോട്ടയം -20 ഉം കോഴിക്കോട് -25 ഉം മലപ്പുറം -23 ഉം പത്തനംതിട്ട -29 ഉം തിരുവനന്തപുരം -26 ഉം ശതമാനം മഴ കുറവാണ്. ജൂൺ മാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ മഴ പൊതുവെ കുറവായിരുന്നു. ജൂൺ അവസാനം 53 ശതമാനം മഴക്കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ജൂലൈയിൽ മഴക്കുറവ് 16 ശതമാനം വരെയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ജൂലൈ അവസാന വാരത്തിലെ മൺസൂൺ ബ്രേക്കിനെ തുടർന്നാണ് പിന്നീട് മഴക്കുറവ് കൂടിയത്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ മഴ ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Leave a Comment