മാർച്ച് മാസത്തിൽ ആകാശത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത് ചില അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ

മാർച്ച് അവസാനം ആകാശത്ത് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചില അത്ഭുത കാഴ്ചകളാണ്. മാർച്ച് 28ന് 5 ഗ്രഹങ്ങളെ ആകാശത്തു ഒന്നിച്ചു കാണാൻ സാധിക്കും.ചൊവ്വ,ശുക്രൻ,യുറാനസ്,ബുധൻ, വ്യാഴം എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക.മെർക്കുറിയെക്കാൾ പ്രകാശിച്ച് ജുപീറ്റർ കാണപ്പെടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രകാശം വീനസിനായിരിക്കും.വീനസിനെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും വീനസിന്റെയത്ര തെളിച്ചം ഉണ്ടാകില്ല. യുറാനസിനെ കാണുക പ്രയാസമാകും.മാർച്ച് 1ന് വീനസും ജുപീറ്ററും നേർ രേഖയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഒപ്പം ഫെബ്രുവരിയിൽ മൊത്തം ചന്ദ്രന്റെ നേർരേഖയിൽ ജുപീറ്ററും വീനസും എത്തിയിരുന്നു.

Share this post

Leave a Comment