ഈ ജില്ലകളിൽ അടുത്ത മൂന്നു മണിക്കൂറിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ സാധ്യത

(Nowcast: 13/03/23 8:16 PM)
ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, വയനാട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രദേശങ്ങളിൽ അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യത. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൊന്മുടി, ഇടുക്കി തൊടുപുഴക്ക് സമീപം, ദേവിക്കുളത്തിന് സമീപം, വാഗമൺ, എറണാകുളം മുവാറ്റുപുഴക്ക് കിഴക്ക്, വയനാട്- കുറ്റ്യാടി ചുരത്തിനു സമീപം, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ വന മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മഴക്ക് സാധ്യത. valid upto 10 Pm

– Metbeat Weather

Share this post

Leave a Comment