ഈ ജില്ലകളിൽ അടുത്ത മൂന്നു മണിക്കൂറിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ സാധ്യത

(Nowcast: 13/03/23 8:16 PM)
ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, വയനാട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രദേശങ്ങളിൽ അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യത. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൊന്മുടി, ഇടുക്കി തൊടുപുഴക്ക് സമീപം, ദേവിക്കുളത്തിന് സമീപം, വാഗമൺ, എറണാകുളം മുവാറ്റുപുഴക്ക് കിഴക്ക്, വയനാട്- കുറ്റ്യാടി ചുരത്തിനു സമീപം, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ വന മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മഴക്ക് സാധ്യത. valid upto 10 Pm

– Metbeat Weather

Share this post

It is the editorial division of Metbeat Weather, the only private weather agency in Kerala. The desk consists of expert meteorologists and Senior Journalists. It has been operational since 2020.

Leave a Comment