ഈ ജില്ലകളിൽ അടുത്ത മൂന്നു മണിക്കൂറിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ സാധ്യത

(Nowcast: 13/03/23 8:16 PM) ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, വയനാട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രദേശങ്ങളിൽ അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യത. തിരുവനന്തപുരം …

Read more