സഞ്ചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം; ലോക ടൂറിസം ഡേയിൽ ഇത്തവണത്തെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തോ?

സഞ്ചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം. ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും യാത്രയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോയെന്ന്? അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നും പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെപ്റ്റംബർ 27 ലോക ടൂറിസം ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്.

ലോക ടൂറിസം ദിനാചരണത്തിന്റെ ഇത്തവണത്തെ തീം ‘ടൂറിസവും ഹരിത നിക്ഷേപവും’ എന്നാണ്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വേൾഡ് ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷൻ (UNWTO) ആണ് ഇതിന് തുടക്കമിട്ടത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്.

എന്തിന് ആഘോഷിക്കണം ഈ ദിനം

വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി കാണുന്നതിലുപരി ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും രീതികളും സംസ്കാരവും പഠിച്ചെടുക്കുകയും. അവയിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട പാഠങ്ങൾ നമ്മളിൽ എങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം എന്നും ഈ ദിനം നമ്മളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

ടൂറിസം ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുകയാണ് ലോക ടൂറിസം ദിനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും അതിന്റെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും വിനോദസഞ്ചാരം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

സഞ്ചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം; ലോക ടൂറിസം ഡേയിൽ ഇത്തവണത്തെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തോ?
സഞ്ചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം; ലോക ടൂറിസം ഡേയിൽ ഇത്തവണത്തെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തോ?

അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുകയാണ് ലോക ടൂറിസം ദിനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും അതിന്റെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും വിനോദസഞ്ചാരം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

പോകാനും അനുഭവിക്കാനും വിദൂര സ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ടൂറിസം മനുഷ്യന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്പന്നരുടെ പ്രവിശ്യയായിരുന്നു, ഒരുകാലത്ത് യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ചെലവേറിയതുമായിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം അതിനെ മാറ്റിമറിച്ചു. പുതിയ ഭാഷകൾ പഠിക്കാനും വ്യത്യസ്ത പാചകരീതികൾ പരീക്ഷിക്കാനും ആളുകൾ തയാറായി കഴിഞ്ഞു.

സഞ്ചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം; ലോക ടൂറിസം ഡേയിൽ ഇത്തവണത്തെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തോ?
സഞ്ചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം; ലോക ടൂറിസം ഡേയിൽ ഇത്തവണത്തെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തോ?
ഇത്തവണത്തെ ടൂറിസം ദിനം എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാം?

നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം ഏതാണോ അവിടേക്ക് തന്നെ ആവട്ടെ ഇത്തവണത്തെ യാത്ര. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ ചരിത്രവും അനുഭവവും മറ്റുള്ളവരും ആയി പങ്കിടാനും ഈ ദിനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment