സഞ്ചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം; ലോക ടൂറിസം ഡേയിൽ ഇത്തവണത്തെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തോ?

Recent Visitors: 6 സഞ്ചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം. ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും യാത്രയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോയെന്ന്? അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നും പ്രാധാന്യം …

Read more