തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ആരംഭിച്ചു; മഴ എപ്പോൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും?

Recent Visitors: 10 ഈ വർഷത്തെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ജൂൺ 22ന് ആരംഭിച്ചു. കാർഷിക മേഖലയുടെ വരദാനമായാണ് ഞാറ്റുവേലകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പ്രമുഖനാണ് “തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല”. …

Read more

ഓമാനിൽ കാലവർഷം തുടങ്ങി

Recent Visitors: 3 സലാല: ഒമാനിൽ കാലവർഷം (ഖരീഫ് സീസൺ ) തുടങ്ങി. കേരളത്തിന്റെ സമാന ഭൂപ്രകൃതിയിലുള്ള സലാലയിൽ ആണ് മഴക്കാലം സജീവമാകുന്നത്. ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റ് അധികൃതർ …

Read more