കേരള കർഷകർക്ക് ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം

Recent Visitors: 3 നൂതന കാർഷിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷിരീതി പഠിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കാൻ കേരള കർഷകർക്കും അവസരം. സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് ആണ് ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ച് …

Read more

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും കാർഷിക വിളകളും

Recent Visitors: 4 കൃഷി ഇനി കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാകാം -3 ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ ആർദ്രോഷ്ണ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളാണുള്ളത്. കാലവർഷവും …

Read more

കൃഷി ഇനി കാലാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ചാകാം

Recent Visitors: 2 ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ കാർഷിക മേഖലക്ക് കാലാവസ്ഥയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കാർഷിക മേഖലയിൽ …

Read more