മാസപിറവി : ഇന്നത്തെ സാധ്യത, അന്തരീക്ഷം എന്ത് എന്നറിയാൻ

ഇന്ന് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 3,67,439 കി.മീ അകലെയാണ്. ഇന്ന് ചന്ദ്രനുദിക്കുമെങ്കിലും waxing crescent 0.3 % ആണ്. Moon altitude 32.40 ഡിഗ്രി. 7.20 നേ ചന്ദ്രൻ ഇന്ന് അസ്തമിക്കുകയുള്ളൂ. ഏപ്രിൽ 6 നാണ് അടുത്ത ഫുൾ മൂൺ അഥവാ പൗർണമി. ഇന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ന്യൂ മൂൺ എന്ന ചന്ദ്ര പിറവി ഏപ്രിൽ 20 നാണ്.

ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6.55 ന് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. 19 മിനുട്ടും 4 സെക്കന്റും ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കും. പക്ഷേ, waxing crescent 0.3% ആയതിനാൽ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പടിഞ്ഞാറൻ ആകാശത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

Share this post

It is the editorial division of Metbeat Weather, the only private weather agency in Kerala. The desk consists of expert meteorologists and Senior Journalists. It has been operational since 2020.

Leave a Comment