നെല്ലിന് താങ്ങുവില ക്വിറ്റലിന് 100 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു

നെല്ലിന് താങ്ങുവില ക്വിറ്റലിന് 100 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സോയബീൻ (മഞ്ഞ)യുടെ താങ്ങുവിലയിൽ 8.86 ശതമാനവും ധാന്യമായ ബജ്രക്ക് 4.44 ശതമാനവും താങ്ങുവിലയും വർധിപ്പിച്ചു. 2021-22 ലും നെല്ലിന് താങ്ങുവില 5.15 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. 1,940 രൂപയാണ് ക്വിറ്റലിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് 2,040 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വാണിജ്യകാര്യ കാബിനറ്റ് യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം.

Leave a Comment