നെല്ല് സംഭരണം: ബാങ്കുമായി കരാറായി, 280 കോടി കർഷകർക്ക് വിതരണം തുടങ്ങി

Recent Visitors: 4 നെല്ല് സംഭരിച്ച വകയിൽ പി.ആർ.എസ് വായ്പയിനത്തിൽ കർഷകർക്ക് 280 കോടി രൂപ ഇന്നു മുതൽ വിതരണം തുടങ്ങി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് …

Read more

നെല്ലിന് താങ്ങുവില ക്വിറ്റലിന് 100 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു

Recent Visitors: 2 നെല്ലിന് താങ്ങുവില ക്വിറ്റലിന് 100 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സോയബീൻ (മഞ്ഞ)യുടെ താങ്ങുവിലയിൽ 8.86 ശതമാനവും ധാന്യമായ ബജ്രക്ക് 4.44 ശതമാനവും …

Read more