കാലവർഷം തകർക്കുന്നു: മോസൻറാമിൽ ഒരു ദിവസം ലഭിച്ചത് 100 സെ.മി മഴ

​ന്യൂഡൽഹി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ മേഘാലയിലെ മോസൻറാമിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഭിച്ചത് റെക്കോർഡ് മഴ. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 1003.6 എം.എം മഴയാണ് പ്രദേശത്ത് പെയ്തിറങ്ങിയത്. ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് മോസൻറാമിൽ ഇത്രയും മഴ പെയ്യുന്നത്. സമീപപ്രദേശമായ ചിറാപുഞ്ചിയിൽ 972 എം.എം മഴ രേഖപ്പെടുത്തി.

1995 ജൂണിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ചിറാപുഞ്ചിയിലും ഇത്രയും മഴ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം മോസൻറാമാണ്. ജൂണിൽ ഇത് ആറാം തവണയാണ് ഇത്രത്തോളം മഴ ചിറാപുഞ്ചിയിലും ലഭിക്കുന്നത്.

Leave a Comment