ചന്ദ്രയാൻ 3 ലാന്റിംഗ് തൽസമയം Live

ചന്ദ്രയാൻ 3 ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തൽസമയ സംപ്രേഷണം കാണാം.
Chandrayaan 3 Vikram Lander Live streaming link, expected time and more

Share this post

Editorial Desk at metbeatnews.com, This is Team of Meteorologists and Senior Weather Journalist and Experts. Metbeat Weather The Only Pvt. Weather Firm In Kerala Since 2020

Leave a Comment