ചന്ദ്രയാൻ 3 ലാന്റിംഗ് തൽസമയം Live

ചന്ദ്രയാൻ 3 ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തൽസമയ സംപ്രേഷണം കാണാം.
Chandrayaan 3 Vikram Lander Live streaming link, expected time and more

Leave a Comment