പി.എസ്.സി: എൽ.ഡി ക്ലർക്ക് അപേക്ഷ നീട്ടി

പി.എസ്.സി: എൽ.ഡി ക്ലർക്ക് അപേക്ഷ നീട്ടി

കേരളാ പബ്ലിക് സർവിസ് കമ്മിഷൻ (പി.എസ്.സി) എൽ.ഡി ക്ലർക്ക് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി നീട്ടി. ജനുവരി മൂന്ന് അവസാന തീയതിയായി നിശ്ചയിച്ച തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയമാണ് നീട്ടിയത്. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് ജനുവരി അഞ്ചിന് രാത്രി 12 മണി വരെ അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് പി.എസ്.സി. അറിയിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഈ Whatsapp ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാം.

Metbeat News

Share this post

It is the editorial division of Metbeat Weather, the only private weather agency in Kerala. The desk consists of expert meteorologists and Senior Journalists. It has been operational since 2020.

Leave a Comment