4.2 തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പം താജിക്കിസ്ഥാനിൽ

താജിക്കിസ്ഥാനിൽ 4.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി (എൻസിഎസ്) പ്രകാരം ബുധനാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 2:56 ന് ആണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്.

എൻസിഎസ് പ്രകാരം ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ആഴം 95 കിലോമീറ്റർ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

നേരത്തെ മെയ് മാസത്തിൽ താജിക്കിസ്ഥാനിൽ 4.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഭൂചലനത്തിന്റെ ആഴം 50 കിലോമീറ്ററായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment