കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കേരളത്തിലെ 200-ലധികം സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ

കേരളത്തിലെ 240-ഓളം സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ ഉടൻ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. ഇത് രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംരംഭമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും യുവതലമുറയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പദ്ധതി.

നൂതന സംരംഭത്തിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച കായണ്ണ ഗവൺമെന്റ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ 240 സ്‌കൂളുകളിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇത് രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംരംഭമാണെന്നും ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഓരോ സ്‌കൂൾ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിലും മഴമാപിനി, തെർമോമീറ്റർ, കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റാ ബാങ്ക് തുടങ്ങി 13 ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രം ഐച്ഛിക വിഷയമായ 18 സർക്കാർ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവും കാറ്റിന്റെ വേഗതയും അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിച്ച് പ്രത്യേക ചാർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തും.

സ്കൂൾ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഡാറ്റ പ്രത്യേക ചാർട്ടിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തും. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭൂമിശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Leave a Comment