ആഗോള താപനം മുന്നോട്ട് തന്നെ, കടലേറ്റം തുടരുന്നു, കേരളത്തെയും കടലെടുക്കുമോ?

കാലവാസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്ന പ്രതിഭാസം കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരദേശ നഗരങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകും. യു.എൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന World Meteorological Organisation (WMO) …

Read more

ഈ വർഷവും ട്രിപ്പിൾ ഡിപ് ലാനിനയെന്ന് യു.എൻ

2022 ൽ അപൂർവ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമായ ട്രിപ്പിൾ ഡിപ് ലാനിനയെന്ന് യു.എൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയായ ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന World Meteorological Organization (WMO) സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ …

Read more