കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും കാർഷിക വിളകളും

Recent Visitors: 4 കൃഷി ഇനി കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാകാം -3 ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ ആർദ്രോഷ്ണ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളാണുള്ളത്. കാലവർഷവും …

Read more