ടൊർണാഡോ പ്രേതഭൂമിയാക്കി യു.എസ് നഗരങ്ങൾ; മരണം 26; അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബൈഡൻ

Recent Visitors: 4 അമേരിക്കയിലെ നഗരങ്ങൾ ശക്തമായ ടൊർണാഡോയുടെ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് മോചിതമായിട്ടില്ല. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ പ്രേതഭൂമിപോലെയാണ് മിസിസിപ്പിയിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയുണ്ടായ ടൊർണാഡോയിൽ …

Read more