ഇന്നലെ ഈ ജില്ലകളിൽ ചൂട് 40 ഡിഗ്രി കടന്നു; താപ സൂചിക കുറയുന്നു

Recent Visitors: 4 കേരളത്തിൽ ഇന്നലെയും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൂടു 40 ഡിഗ്രി കടന്നു. പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ആണ് താപനില 40 ഡിഗ്രി കടന്നത്. പാലക്കാട് …

Read more