നിർമിത ബുദ്ധി നിയന്ത്രിക്കും മരുഭൂമിയിലെ ഈ ഗോതമ്പ് പാടം

Recent Visitors: 6 മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ഗോതമ്പു പാടം. യു.എ.ഇയിലെ ഷാർജയിലെ മലീഹയിലാണ് ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് അത്യാധൂനിക ഗോതമ്പു കൃഷി നടത്തുന്നത്. രണ്ടു …

Read more