ഒമാനിലെ സലാലയിൽ ഇത്തവണ മഴക്കാലം ഒരാഴ്ച മുൻപ് എത്തി

Recent Visitors: 6 ഒമാനിലെ കേരളത്തിന് സമാന ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സലാലയിലും ഒരാഴ്ച നേരത്തെ മൺസൂൺ എത്തി. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മൺസൂൺ വ്യാപിക്കുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണ സലാലയിൽ മഴയത്താറുള്ളത്. ജൂൺ …

Read more

ഓമാനിൽ കാലവർഷം തുടങ്ങി

Recent Visitors: 3 സലാല: ഒമാനിൽ കാലവർഷം (ഖരീഫ് സീസൺ ) തുടങ്ങി. കേരളത്തിന്റെ സമാന ഭൂപ്രകൃതിയിലുള്ള സലാലയിൽ ആണ് മഴക്കാലം സജീവമാകുന്നത്. ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റ് അധികൃതർ …

Read more