മൂന്നാറിൽ ഇന്നും മൈനസ് ഡിഗ്രി; സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് തുടരുന്നു

മൂന്നാറിൽ അതിശൈത്യവും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും രണ്ടാംദിവസവും തുടരുകയാണ്. തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച വ്യാപകമാണ്. കന്നിമലയിൽ താപനില മൈനസ് മൂന്നുഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയാണിത്. മുൻവർഷങ്ങളെ …

Read more