ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നാളെ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടേക്കും

Recent Visitors: 2 ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നാളെ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടേക്കും. തുലാവർഷം എത്തിയ ശേഷം ഈ മേഖലയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ന്യൂനമർദമാണിത്. ഈമാസം 11 മുതൽ 14 …

Read more