വേനലിന് മുൻപെ വെള്ളം വറ്റുന്നു; 3 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം അപകടകരം, 30 ബ്ലോക്കുകളിൽ ഭാഗിക ഗുരുതരം

Recent Visitors: 10 വേനലിന് മുൻപെ വെള്ളം വറ്റുന്നു; 3 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം അപകടകരം, 30 ബ്ലോക്കുകളിൽ ഭാഗിക ഗുരുതരം വേനൽ തുടങ്ങും മുൻപ് …

Read more

കാലവർഷം കേരളത്തിൽ 2018, 2019 പോലെ കനക്കുമോ? വിദേശ ഏജൻസികൾ പറയുന്നത് എന്ത്

Recent Visitors: 2 ലാനിനക്ക് ശേഷം എൽനിനോ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ എത്തുന്ന ജൂൺ മാസമാകുമ്പോഴേക്കും സജീവമാകുമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ 2019 നും 2018 നും ഉണ്ടായ അന്തരീക്ഷ സാഹചര്യം …

Read more

ലാനിന മാർച്ചിൽ ന്യൂട്രലാകുന്നു; പിന്നീട് എൽ നിനോ സാധ്യതയും, എന്താണ് ഇവയെല്ലാം എന്നറിയാം

Recent Visitors: 7 വേനൽ സീസൺ തുടങ്ങുന്ന മാർച്ചിന് ഏതാനും ദിവസം ശേഷിക്കെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി തുടർന്ന ലാനിന പ്രതിഭാസത്തിന് വിട. മാർച്ചോടെ ലാനിന പ്രതിഭാസം …

Read more