വേനലിന് മുൻപെ വെള്ളം വറ്റുന്നു; 3 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം അപകടകരം, 30 ബ്ലോക്കുകളിൽ ഭാഗിക ഗുരുതരം

വേനലിന് മുൻപെ വെള്ളം വറ്റുന്നു; 3 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം അപകടകരം, 30 ബ്ലോക്കുകളിൽ ഭാഗിക ഗുരുതരം വേനൽ തുടങ്ങും മുൻപ് കേരളത്തിൽ ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം …

Read more

കാലവർഷം കേരളത്തിൽ 2018, 2019 പോലെ കനക്കുമോ? വിദേശ ഏജൻസികൾ പറയുന്നത് എന്ത്

ലാനിനക്ക് ശേഷം എൽനിനോ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ എത്തുന്ന ജൂൺ മാസമാകുമ്പോഴേക്കും സജീവമാകുമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ 2019 നും 2018 നും ഉണ്ടായ അന്തരീക്ഷ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ? വിദേശ കാലാവസ്ഥാ …

Read more

ലാനിന മാർച്ചിൽ ന്യൂട്രലാകുന്നു; പിന്നീട് എൽ നിനോ സാധ്യതയും, എന്താണ് ഇവയെല്ലാം എന്നറിയാം

വേനൽ സീസൺ തുടങ്ങുന്ന മാർച്ചിന് ഏതാനും ദിവസം ശേഷിക്കെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി തുടർന്ന ലാനിന പ്രതിഭാസത്തിന് വിട. മാർച്ചോടെ ലാനിന പ്രതിഭാസം മാറി ന്യൂട്രൽ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് …

Read more

ഈ വർഷവും ട്രിപ്പിൾ ഡിപ് ലാനിനയെന്ന് യു.എൻ

2022 ൽ അപൂർവ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമായ ട്രിപ്പിൾ ഡിപ് ലാനിനയെന്ന് യു.എൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയായ ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന World Meteorological Organization (WMO) സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ …

Read more