സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന് മഴ ഭീഷണിയാകില്ല

Recent Visitors: 8 രാജ്യം നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 15) ന് 77ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ എവിടെയും മഴ സാധ്യതയില്ല. രാവിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് …

Read more