ന്യൂയോർക്കിലും ജപ്പാനിലും കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും

Recent Visitors: 5 കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ ഹെഡ്സൺ താഴ് വരയിൽ അതിരൂക്ഷമായ വെള്ളപ്പൊക്കം. വടക്ക് കിഴക്കൻ യുഎസിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴയും കാറ്റും …

Read more