സർവനാശം വിതയ്ക്കുന്ന പെട്ടന്നുള്ള കാറ്റ്, മിന്നൽ ഈ സ്വഭാവമുള്ള വേനൽ മഴ എത്രനാൾ തുടരും? എവിടെയെല്ലാം

Recent Visitors: 7 കേരളത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി പെയ്യുന്ന വേനൽമഴ അടുത്ത ഞായർ (ഏപ്രിൽ 9 ) വരെ തുടരും. പ്രീ മൺസൂൺ റെയിൻ എന്ന യഥാർഥ …

Read more

തൃശൂരിൽ ഗസ്റ്റ് വിന്റ് ; വ്യാപക നാശനഷ്ടം

Recent Visitors: 4 തൃശൂർ വെള്ളിക്കുളങ്ങരയിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഉണ്ടായ ഗസ്റ്റ് വിന്റിലും മഴയിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു വീണു. കൊടുങ്ങയിൽ തെങ്ങ് വൈദ്യുതി …

Read more