കുവൈത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യത

Recent Visitors: 3 കുവൈത്തിലെ ചില ഗവർണറേറ്റുകളിൽ മഴക്ക് സാധ്യത. അൽ അഹ്്മദി ഗവർണറേറ്റിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കും. പുതിയ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം കുവൈത്തിനു …

Read more