രണ്ടു മാസത്തെ ഇടവേള : കടുത്ത വരൾച്ചയിൽ നിന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്ക് ബെംഗളൂരു നഗരം

Recent Visitors: 10 രണ്ടു മാസത്തെ ഇടവേള : കടുത്ത വരൾച്ചയിൽ നിന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്ക് ബെംഗളൂരു നഗരം രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് ബെംഗളൂരു നഗരത്തിന്റെ കഥയാകെ മാറി …

Read more

വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇടിയോടെ മഴ, മലവെള്ള പാച്ചിൽ (video)

Recent Visitors: 2 വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഇടിയോടുകൂടെയുള്ള മഴയിൽ പലയിടത്തും മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ. വനത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയതായും സംശയം. കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലയിൽ …

Read more