ന്യൂനർദം രൂപപ്പെട്ടു, കേരളത്തിൽ മഴ സാധ്യത

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഇന്ന് രൂപപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ന്യൂനർദം രൂപപ്പെട്ടു. മധ്യപടിഞ്ഞാറ് മേഖലയിലാണ് ന്യൂനമർദം രൂപം കൊണ്ടത്. ഇത് അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് വെൽമാർക്ഡ് ലോ പ്രഷറും …

Read more