വേനൽ മഴയിൽ പറമ്പിലെ കാടുകൾ വളർന്നോ? വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പണി വരുന്നു

Recent Visitors: 4 കേരളത്തിലെ മിക്ക ജില്ലകളിലും വേനൽ മഴ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ലഭിച്ചു. വേനൽ മഴയിൽ വീട്ടിലെ പറമ്പുകൾ എല്ലാം കാടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണോ? കാടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന പറമ്പ് …

Read more