കാനഡയിൽ കാട്ടുതീ ; യുഎസ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ അടച്ചു

Recent Visitors: 4 കാനഡയിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുക രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽയുഎസ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ അടച്ചു. വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ മന്ദഗതിയിലായി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളോട് വീട്ടിനുള്ളില്‍ …

Read more