ആനകൾ കാടിറങ്ങുന്നതിന് കാരണം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മാത്രമോ?

Recent Visitors: 7 ആനകൾ കാടിറങ്ങുന്നതിന് കാരണം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മാത്രമോ? ആനകളും വന്യജീവികളും കൂട്ടത്തോടെ കാടിറങ്ങി നാട്ടിലെത്തുന്ന വാര്‍ത്ത ഇപ്പോള്‍ പതിവാണ്. വയനാട്ടില്‍ വന്യജീവികള്‍ കാടിറങ്ങി …

Read more