ഹൈഡ്രജൻ വിമാനവുമായി എയർബസ്, പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി

Recent Visitors: 4 കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കാൻ ലോകം ഒന്നടങ്കം ചർച്ചചെയ്യവെ ഹൈഡ്രജൻ വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലേക്കെത്തുകയാണ്. ഇതിനകം ഹൈഡ്രജൻ ചെറു വിമാനവും ട്രെയിനും സർവിസ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിതാ …

Read more