റബർ താങ്ങുവില 10 രൂപ കൂട്ടി; വിളപരിപാലനത്തിന് 535.90 കോടി

Recent Visitors: 7 റബർ താങ്ങുവില 10 രൂപ കൂട്ടി; വിളപരിപാലനത്തിന് 535.90 കോടി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് 1698.30 കോടിരൂപ വകയിരുത്തി സംസ്ഥാന ബജറ്റ്. റബർ താങ്ങുവില …

Read more