രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ചൂട് കോട്ടയത്തും കണ്ണൂരിലും, ചൊവ്വ മുതല്‍ മഴ സാധ്യത

ഏറ്റവും ചൂട്

Recent Visitors: 7 രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ചൂട് കോട്ടയത്തും കണ്ണൂരിലും, ചൊവ്വ മുതല്‍ മഴ സാധ്യത കേരളത്തില്‍ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനിടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയ …

Read more