മിഗ്‌ജോമിനു പിന്നാലെ അറബിക്കടലിലും ന്യൂനമര്‍ദ സാധ്യത?

Recent Visitors: 8 മിഗ്‌ജോമിനു പിന്നാലെ അറബിക്കടലിലും ന്യൂനമര്‍ദ സാധ്യത? മിഗ്‌ജോം ചുഴലിക്കാറ്റിനു ശേഷം അറബിക്കടലിലും ന്യൂനമര്‍ദ സാധ്യത. തെക്കുകിഴക്കന്‍ അറബിക്കടലില്‍ മാലദ്വീപിനും ലക്ഷദ്വീപിനും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശത്തോ …

Read more