ന്യൂനമർദം ദുർബലമായെങ്കിലും മഴ കനക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്

മഴ കനക്കാന്‍ കാരണം ഇതാണ്

Recent Visitors: 4 ന്യൂനമർദം ദുർബലമായെങ്കിലും മഴ കനക്കാൻ കാരണം ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കര കയറിയ ന്യൂനമർദം ദുർബലാവസ്ഥയിൽ മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ തുടരുന്നു. ഇത് മധ്യ …

Read more