കഴിഞ്ഞ വർഷം 109 % കൂടിയപ്പോൾ ഈ വർഷം തുലാമഴയിൽ 3 % കുറവ്, ഡാമുകളിലും സംഭരണം കുറവ്

വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ (തുലാവർഷം) ഔദ്യോഗിക മഴ കണക്കെടുപ്പ് ഇന്നലെ അവസാനിച്ചതോടെ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചത് സാധാരണ മഴ. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള മഴയാണ് …

Read more